Collections

Programim

Programim është proces i definimit të një zgjidhjeje të një problemi të dhënë me ndihmën e kompjuterit .

Me këtë bashkësi instruksionesh që thirret program, kompjutrët mund të udhëzohen si të performojnë aktivitete të ndryshme.

Zgjidhni operatorin për asistencë