Kurs gjuhe Gjermanisht

Kurs gjuhe Gjermanisht

kurs-gjermanisht
13
May, 2020

Kurs gjuhe gjermanisht si gjuhë e huaj përmban katër nivele të shoqëruara me tekste informative, figura, këshilla për mësimnxënien dhe ushtrime të përshtatshme.

‘Geni@l’ i ndihmon studentët të zbulojnë dhe formulojnë rregullat vetë, për t’i praktikuar më pas në ushtrime. Të katër aftësitë e gjuhës kanë rëndësi të barabartë (dëgjimi, leximi, shkrimi, bashkëbisedimi). Ka një përmbledhje në fund të çdo mësimi, dhe një mësim përsëritës pas çdo pesë mësimesh. Me aventura dhe risi, Geni@l është gjithashtu zbavitës dhe kjo është e dukshme edhe në materialin audio. Pjesët në audio përfshijnë gjithë aspektet e shqiptimit dhe intonacionin në mënyrë sistematike dhe argëtuese.

Ne kete Program jane edhe librat te tjere:

Schritte a1.1 dhe a1.2

Kohezgjatja:35-40 ore
1-Das Alphabet,Leseregeln,Begrüßung
2-Verb konjugation: sein und haben
3-die zahlen und personalpronomen
4-unregelmäßig verben:heißen,sprechen unsw.
5-definit und indefinit artikel
6-W-Frage
7-definit artikel und personalpronomen
8-die Zahlen ( 100 bis 1.000.000)
9- die Uhr
10- trennbare Verben,temporale präpositionen
11- Definit und indefinit artikel im Akkusativ + Unregelmäßig verben +Hobbys
12-Modalverben:wollen,können + Perfekt
13- Berufe +Präteritum und präpositionen:vor und seit
14- Modalverben müssen und dürfen + Imperativ
15- Possessivartikel und modalverb sollen
16- Dativ und präposition mit
17- temporale präpositionen: vor,nach,bei,bis,ab und Konjunktiv II
18- Demonstrativpronomen und welcher?
19- verben mit Dativ, Komparativ und Superlativ
20- Ordinalzahlen, konjunktion: denn
Verb konjugation:werden
“Schritte a2.1 dhe a2.2
Kohezgjatja 32-35 ore
1- Konjunktion:weil und Nomen im Genitiv mit präposition von
2- Wechselpräpositionen
3- Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ
4- Konjunktiv I
5- Konjunktion wenn , Hauptsätze und Nebensätze
6- Reflexive Verben
7- Verben mit präpositionen
8- Verben mit adverbien
9- Modalverben im Präteritum
10- Konjunktion:dass
11- Possessivartikel
12- Präposition von mit Dativ
13- Trotzdem und verb konjugation im Konjunktiv II (wünsche und vorschläge)
14- Adjektivdeklination
15- Konparativ und präpositionen als+wie
16- Passiv und adjektiv deklination
17- Lokale präpositionen im Akkusativ und Dativ
18- Lokale präpositionen und temporale präpositionen
19- Indirekte Fragen
20- konjugation:verb “lassen”

 

Schritte B1.1 dhe B1.2

Kohezgjatja: 40-50 ore
1-Konjunktion:als
2- Präteritum (Gemischte verben und unregelmäßig verben)
3- Konjunktion:obwohl +Relativpronomen und Relativsatz
4- Genitiv und Passiv Präsens
5- Konjunktion:wenn + Kausale Präposition wegen
6-Genitiv
7-Infinitiv mit zu
8-um zu + Infinitiv und konjunktion damit
9- statt/ohne zu+Infinitiv
10- Ausdrücke mit es
11- Zweitelige Konjuntionen:nicht nur…sondern auch , zwar…aber, entweder…oder
12- Konjunktion:falls +Verben mit Präposition
13- Konjunktion:als ob, während , nachdem, bevor
14- Relativpronomen was und wo und Relativsatz, partizip präsens als Adjektiv
15- Futur I, Konjunktion: da
16- Präpositionen: innerhalb – außerhalb +Genitiv
17- Konjunktion: seit (dem), bis, indem, ohne das/ ohne…zu
18- Präposition außer +Dativ.

 

Lagune 1 A1

Kohezgjatja: 30-40 ore
1- Das Alphabet, Leseregeln
2- Definiter Artikel und Genus bei Nomen
3- Artikel und Personalpronomen ,Konjugation
4- Artikel und Nomen
5- Die Zahlen
6- Konjugation und Artikelwörter:Possessivartikel
7- Konjugation+ Verbklammer bei Modalverben
8- Verben : Konjugation+Ländernamen
9- Länder, Einwohner, Staatsangehörigkeit
10- Artikel: Nominativ und Akkusativ
11- Nomen: Gebrauch mit und ohne Artikel
12- Personalpronomen: Nominativ und Akkusativ und im Satz
13- Pronomen: Nominativ und Akkusativ
14- Modalverben
15- Verben mit Vokalwechsel
16- Konjugation mit Vokalwechsel und trennbaren Verben
17- Verben mit Verbativergänzung
18- Artikel und Nomen: Nominativ, Akkusativ und Dativ
19- Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ
20- Personalpronomen im Dativ: mir, Ihnen
21- Perfekt
22- Perfekt und Präteritum
23- Perfekt: Partizip II ohne -ge und Uhrzeit
24- Konjugation: hätte
25- Artikelwort: dieser

Lagune 2 (A2)

Kohezgjatja: 35-45 ore
1- Nomen im Dativ und Personalpronomen im Akkusativ und Dativ
2- Personalpronomen im Akkusativ und Dativ
3- Dativergänzung: Besondere Wortstellung
4- Mengenangaben/ Hauptsatz und Nebensatz
5- Steigerung:Positiv und Superlativ
6- Steigerung und Vergleich / Imperativ der 1. Person Plural
7- Zusammengesetzte Nomen: Nomen + Nomen
8- Passiv Präsens
9- Infinitivsatz mit zu/um…zu / von um…zu und damit
10- Nebensatz mit dass
11- Adjektive im Satz /Artikel + Adjektiv + Nomen: Noninativ
12- Artikel+ Adjektiv +Nomen:Nominativ und Akkusativ
13- Artikel+ Adjektiv + Nomen: Nominativ , Akkusativ, Dativ
14- Präpositionpronomen (Pronominaladverb)
15- Personalpronomen und Reflexivpronomen
16- Genitiv
17- Verben mit Präpositionalergänzung: Fragewörter und Pronomen
18- Personalpronomen und Reflexivpronomen
19- Artikel + Adjektiv + Nomen im Genitiv
20- Präteritum

Lagune 3 (B1)

Kohezgjatja: 40-50 ore
1- Nomen aus Adjektiven oder Partizipien
2- Nomen aus Verben
3- Artikelwort + Adjektiv + Nomen
4- Adjektiv + Nomen ohne Artikel
5- Artikel + gesteigertes Adjektiv + Nomen
6- Reziprokpronomen
7- Weitere Präpositionen mit Genitiv
8- Zweigliedrige Präpositionen
9- Formenübersicht
10- Plusquamperfekt
11- Futur
12- Konjunktiv II
13- Konjunktiv II der Vergangengeit
14- Konjunktiv I
15- Passiv
16- Verbzusätze
17- Partizip I und II
18- Verbativergänzung bei sehen,hören,lassen
19- Modalverben im Perfekt
20- Haben, Sein , Brauchen + zu + Infinitiv
21- Verb + Präpositionalergänzung
22- Sonderstellung: Pronomen vor Subjekt
23- Zwei Ergänzungen im Satz
24- Direkte und Indirekte Frage
25- Zweigliedrige Junktoren
26- Vergleichssätze
27- Wunschsätze
28- Wenn – Sätze

Menschen A1.1 dhe A1.2

Kohezgjatja: 30-40 ore
1- Das Alphabet,verb konjugation,w-frage
2- Verb konjugation,präpositionen als, bei, in
3- Possessivartikel mein/dein, ja/nein/doch
4- Definiter Artikel der/die/das, personalpronomen er/sie/es
5- Indefiniter Artikel ein/eine und negativartikel kein/keine
6- Modalverb können, modalverben Satzklammer
7- Temporale präpositionen am,um und verbposition im Satz
8- Verb:Konjugation/ möchte im Satz/ Wortbildung Nomen+ Nomen
9- Trennbare Verben/ trennbare verben im Satz
10- Temporale Präposition von…bis, ab / Perfekt mit haben
11- Temporale Präposition im Perfekt mit sein
12- Wo?+ Lokale Präpositionen mit Dativ
13- Genitiv bei Eigenamen,Possessivartikel sein/Ihr
14- Personalpronomen im Dativ und Verben mit Dativ
15- Temporale Präpositionen vor,nach,in + Dativ
16- Temporale Präpositionen für + Akkusativ
17- Präpositionen mit und ohne, Modalverb:wollen
18- Modalverben:sollen, Imperativ (Sie)
19- Präteritum:sein und haben
20- Imperativ du/ihr, personalpronomen im Akkusativ
21- Modalverben: dürfen und müssen
22- Komparativ:gut,gern,viel und andere Adjektiven
23- Wortblidung: Adjektive mit -ios
24- Ordinalzahlen: Datum/Konjunktiv II

Menschen A2.1 dhe A2.2

Kohezgjatja: 40-45 ore
1-Possessivartikel unser/euer/ihr/Ihr und possessivartikel im Nominativ,Akkusativ,Dativ
2- Wechselpräpositionen mit Akkusativ und Dativ
3- Wortbildung:Verb- Nomen
4- Adjektivdeklination: Indefiniter Artikel
5-Adjektivdeklination:Definiter Artikel
6- Temporale Adverbien/temporale Präposition: zwischen + Dativ/ Konjuntiv II
7- Konjunktionen: Gründe ausdrücken
8-Adjektivdeklination nach Nullartikel
9- konjunktion: dass
10-Reflexive Verben
11- Konjunktion:wenn
12- Konjunktion:als / Hauptsatz und Nebensatz
13- Passiv Präsens
14- Verben mit Dativ und Akkusativ
15- Indirekte Fragen, lokale Präpositionen : gegenüber von, an…vorbei + Dativ
16- lokale Präpositionen: durch + Akkusativ
17- Lokale Präpositionen (Wohin? Und Wo?)
18- Verben mit Präpositionen, Fragen und Präpositionaladverbien
19- Modalverben im Präteritum
20-Frageartikel welch-? / Demonstrativpronomen
21- Verb lassen
22- Konjunktionen bis,seit(dem)
23- Relativpronomen und Relativsatz
24- Präteritum

Kurs gjuhe gjermanisht per nje te ardhme te sigurte!

kurs gjuhe gjermanisht    kurs gjuhe gjermanisht

Permbajtja trajnimit

Orë gjithësej:29 seanca Kohëzgjatja: 30 orë

Libri GENI@L  0/29

‘Geni@l’ i ndihmon studentët të zbulojnë dhe formulojnë rregullat vetë, për t’i praktikuar më pas në ushtrime. Të katër aftësitë e gjuhës kanë rëndësi të barabartë (dëgjimi, leximi, shkrimi, bashkëbisedimi).
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.

Lektori

Suada Dosku

Suada Dosku

Lektore e Gjuhes Gjermane

• Eksperienca te ndryshme ne mesimdhenie duke filluar qe ne Bachelor me nje qender kursesh ne gjuhen Angleze dhe me pas duke bere praktiken ne shkollen 9 – vjecare “Marie Kaculini” ne Durres. • Me pas kam vazhduar te jap mesim ne qendren e kurseve “Sun language Center” ne gjuhen Gjermane, ku aktualisht punoj me grupmosha nga me te ndryshmet, me nje shumellojshmeri metodash dhe teknikat me te reja te mesimdhenies. • “Eneida College” eshte shkolla private 9-vjecare dhe e mesme “Jo Publike” ku jap mesim ne gjuhen Gjermane nga klasa e trete deri ne klasen e dymbedhjete duke perdorur teknika te ndryshme per secilen klase dhe duke ju pershtatur nivelit qe nxenesit kane. • Pergatis cdo dite ditarin I cili permban temat e dites dhe shpjegimin e mesimit per cdo klase. • Cdo tre muaj zhvilloj testime nxenesve per njohurite qe ata kane marre gjate shpjegimit te oreve te mesimit duke e ndertuar provimin ne baze te njohurive qe ata kane marre gjate ketyre tre muajve. • Ku me shume rendesi I jepet gramatikes. • Ndersa shkrimi eshte nje ane tjeter e rendesishme te cilen e zhvilloj me diktime te ndryshme cdo jave per te testuar fjalorin qe nxenesit arrijne te mesojne. • Ne lidhje me komunikimin, nxenesit bejne dialogje me njerin-tjerin dhe mesojne pjese te ndryshme permendesh kjo I ndihmon ata qe te jene me produktiv ne te folur. • Gjate periudhes se pandemise vazhdoj te punoj duke perdorur metodat online per te komunikuar dhe shpjeguar cdo paqartesi qe nxenesit kane. • Kam dhene mesim nga niveli A1- B1 ne gjuhen Gjermane, duke pershtatur metoden e shpjegimit me nivelin e kuptueshmerise se nxenesve, qe ata ta kene me te lehte te kuptojne cdo mesim qe shpjegoj.

Vleresimet

0.0

0 vlerësime

5 yje
0%
4 yje
0%
3 yje
0%
2 yje
0%
1 yje
0%
Scroll Up