Testim C#

1. Cfarë është C#?

2. Cilat janë 2 format që mund të shkruajmë një koment?

 
 
 
 

3. Shpjego tipet e të dhënave

4. Si deklarohet një array në C#?

 
 
 
 

5. Shfaq 4 here fjalen Impact

for (int ____; x ____; x____)
Console.WriteLine(“____”);
}

6. Perjashto nr 4 nga cikli for

 

 

for (int i = 1; i < 10; i++)
{
if( ______ )
break;

Console.WriteLine(“Nr: {0}”, i);
}

 
 
 
 

7. Shkruaj deklarimin e matrices A dhe hedhjen e elementeve nga tastiera

8. Cfare afishon kodi me poshte?

 

using System;

namespace ConsoleApp11
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
if (i % 10 == 7)
{
Console.WriteLine(i);
}
}
}
}
}

9. Shpjegoni me fjalët tuaja si punon sistemi ATM

10. Çfarë keni mësuar në këtë kurs?


Zgjidhni operatorin për asistencë